Fraser Muggeridge studio

No. 436
No. 436
No. 436
No. 436